Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...Saturday, 01 April 2023
Imieniny: Grazyny Ireny
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
April 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
No events
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon GOPS

PostHeaderIcon Informacje na temat pomocy osobom niepełnosprawnym

There are no translations available.

W załączeniu informacje dotyczące Fundacji Świetlik i jej projektów, które są skierowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dane teleadresowe do fundacji

Fundacja Świetlik

ul. Konwiktorska 7/33 00-216 Warszawa

Telefon: 22 308 13 22

Kom: 790 717 217

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.fundacjaswietlik.pl

Przechwytywanie 2

 

PostHeaderIcon NIEODPLATNA POMOC PRAWNA

There are no translations available.

Informacja o lokalizacji punktu w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:

Punkt Nr 1 - prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu,
ul. Saperów 14A, III piętro, pok. 304, nr tel. 575 648 568

poniedziałek – piątek, godz. 8.15 – 12.15

Read more...

 

PostHeaderIcon Drzwi Otwarte.

There are no translations available.

wstazka 1

 

PostHeaderIcon Środa z Funduszami Europejskimi

There are no translations available.

002

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Attachments:
Download this file (formularz-zgloszeniowy.doc)formularz-zgloszeniowy.doc46 Kb
 

PostHeaderIcon Rodzina 500+

There are no translations available.

500 PLUS NOWE

 

PostHeaderIcon Projekt Konsultacji Rozwiązywania Problemów Społecznych

There are no translations available.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zamieszczony został w załączniku

 

PostHeaderIcon POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

There are no translations available.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym osoby, które odbierają żywność w ramach w/w programu są zobowiązane do udziału w warsztatach dotyczących działań towarzyszących POPŻ 2014-2020. Trzecią edycję warsztatów kulinarnych zaplanowano we wrześniu.

                                                                             Prosimy o wpisanie się na listę uczestników i kontakt w w/w sprawie z p. Dorotą Laskowską (pokój nr 1).Nabór grupy potrwa do dnia 15.09.2015 r.

Przypominamy,że obecność na warsztatach jest obowiązkowa, a kolejne edycje warsztatów planowane będą cyklicznie w okresie dostarczania żywności.

 

PostHeaderIcon Karta dużej rodziny

There are no translations available.

Karta Dużej Rodziny

Wymagania niezbędne do przyznania Karty Dużej Rodziny

1. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

1) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz przedstawia się w szczególności:

2) w przypadku rodzica – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do karty usługi, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (w przypadku, kiedy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest składany dla rodziny, w której rodzic nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci składa on oświadczenie tylko w stosunku do swoich dzieci);

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do karty usługi o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone;

5) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do karty usługi o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do karty usługi (dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o Kartę w formie elektronicznej).

UWAGA!!!!!

1) oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

  1. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument tożsamości członka rodziny wielodzietnej lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);

  2. w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Prezydenta Miasta Krakowa informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie Prezydenta, Prezydent wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

1a. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny.

Przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę. Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę tradycyjną (plastikową), może wnosić o przyznanie Karty w formie elektronicznej, a jeśli posiada Kartę elektroniczną, może wnosić o przyznanie Karty tradycyjnej (plastikowej).

1. Dokument potwierdzający tożsamość – wyłącznie do wglądu;

2. Wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi, wypełniony zgodnie 
z objaśnieniami w nim zawartymi. We wniosku nie trzeba już wypełniać danych służących 
do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imię (imiona), nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej, 
o której mowa w pkt 3 (poniżej).

3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do karty usługi (dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o dodatkową Kartę w formie elektronicznej).

2. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

1) dokument potwierdzający tożsamość – wyłącznie do wglądu;

2) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi;

3) w przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona - oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do karty usługi o braku możliwości zwrotu Karty wraz ze wskazaniem powodu jej utraty;

4) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

3. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu składany jest w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się:

1) wymagane oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub

  1. elektroniczne kopie wymaganych dokumentów po ich uwierzytelnieniu.

OPŁATY

1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

a) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

b) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428):

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty, o której mowa powyżej, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać na rachunek bankowy GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM (np. na poczcie, przelewem bankowym)

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

NUMER KONTA POWIŚLANSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KWIDZYNIE ODDZIAŁ GRONOWO ELBLĄSKIE 71 8300 0009 0091 2723 2000 0010 
z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

5. Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny 

6. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

 

 

PostHeaderIcon Wydawanie żywności

There are no translations available.

ogloszenie GOPS 24.10.2013

 
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
We have 28 guests online

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information