Gmina Gronowo Elbląskie
Dzisiaj jest...01.04.2023
Imieniny: Grazyny Ireny
Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)Ukrainian (UA)French (Fr)Svenska (Sverige)Norsk bokmål (Norway)
Gmina Gronowo Elbląskie
Menu
Kalendarium
April 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
No events
W dniu 28 marca 2018 roku Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwały rozpoczynające pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne, Wikrowo Jegłownik oraz Gronowo Elbląskie: -UCHWAŁA NR XXXII/290/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo Elbląskie, -UCHWAŁA NR XXXII/291/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik, -UCHWAŁA NR XXXII/292/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne, -UCHWAŁA NR XXXII/293/2018 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 28 marca 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo,

PostHeaderIcon NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – CZĘŚĆ I

Недоступен ни однин перевод.

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MIESZKAŃCY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE!
Z DNIEM 1 LIPCA 2013 ROKU W POLSCE, JAK RÓWNIEŻ W GMINIE GRONOWO ELBLĄSKIE ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, KTÓRY WPROWADZA USTAWA ZWANA POTOCZNIE „USTAWĄ ŚMIECIOWĄ”. PRZEDMIOTOWY AKT PRAWA BUDZI WIELE WĄTPLIWOŚCI, ZARÓWNO MIESZKAŃCÓW, JAK I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH. JEST TO JEDNAK WYMÓG, KTÓREMU MUSI SPROSTAĆ KAŻDY SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE. ORGANIZUJĄC I UCZESTNICZĄC W CYKLU ZEBRAŃ WIEJSKICH STARAŁEM SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT. ZBIERAŁEM RÓWNIEŻ OPINIE, UWAGI, SUGESTIE. ZDAŁEM SOBIE SPRAWĘ JAK PRZED TRUDNYM ZADANIEM STOIMY, DLATEGO TEŻ ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ O WYROZUMIAŁOŚĆ. JEST TO USTAWA ORAZ SYSTEM, KTÓRYCH BĘDZIEMY MUSIELI SIĘ UCZYĆ I WSPÓLNIE (JAKO SPOŁECZNOŚĆ) PRACOWAĆ NAD PRAWIDŁOWYM JEGO WDRAŻANIEM. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT ZARÓWNO ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript LUB TELEFONICZNIE: /55/ 231 56 13, /55/ 231 56 23. SŁUŻYMY RÓWNIEŻ PAŃSTWU OSOBIŚCIE: URZĄD GMINY W GRONOWIE ELBLĄSKIM, ul. ŁĄCZNOŚCI 3 – POKÓJ NR 9. PO WERYFIKACJI PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY UCHWAŁ PRZEZ ORGAN NADZORCZY, BĘDĘ PAŃSTWA
NA BIEŻĄCO INFORMOWAŁ O NOWYM SYSTEMIE, ROZMIESZCZENIU POJEMNIKÓW
DO SEGREGACJI, KONTENERÓW DO ODPADÓW TZW. NIEBEZPIECZNYCH.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU 26 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ SAMEGO SYSTEMU:

 

 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarki odpadami?

Podstawowym założeniem nowego systemu gospodarki odpadami jest zmniejszenie ilości deponowanych na składowisku odpadów, które można poddać recyklingowi lub innemu procesowi odzysku. Zasady nowego systemu dążą do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym gromadzeniem odpadów komunalnych, co ma skutkować zmniejszeniem nielegalnie składowanych odpadów w lasach, rowach, przy drogach czy palenie nimi w piecach. Wprowadzany nowy system gospodarki odpadami ma również podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców poprzez prowadzenie szeroko rozumianej kampanii informacyjnej. Nowe przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi zbliżają Polskę do standardów unijnych w tym zakresie.

 

 1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2013r.

 

 1. Jakie nieruchomości zostały objęte systemem?

Na podstawie przepisów art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 391 i 951) w Gminie Gronowo Elbląskie obowiązkowo zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
u wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie na podstawie art. 6c ust. 2 w drodze uchwały Rady Gminy Gronowo Elbląskie ustanowione zostaną zasady zagospodarowania  odpadów komunalnych w nieruchomościach, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Należą do nich:

1) placówki dydaktyczno – oświatowe (przedszkola, szkoły, itp.);

2) placówki służby zdrowia (przychodnie, gabinety lekarskie, itp.);

3) placówki pomocy społecznej;

 1. placówki kultu religijnego – kościoły;
 2. obiekty użyteczności publicznej (urząd, obiekty kultury i sportu, itp.);
 3. zakłady produkcyjne, zakłady pracy, firmy, przedsiębiorstwa prywatne.

 

 1. Czy aktualnie obowiązująca umowa na wywóz odpadów sama straci ważność po 30 czerwca
  2013 r.?

Do dnia 30 czerwca 2013 r. można zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do Gminy.

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2013 r. należy ją rozwiązać zgodnie z okresem wypowiedzenia wskazanym w warunkach umowy w taki sposób aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r.

 

 1. Kto zapewni pojemniki na odpady (w tym do selektywnej zbiórki)?

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012, poz. 391 ze zm., art. 5 ust. 1 pkt 1), obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, leży po stronie właściciela nieruchomości, ale istnieje również możliwość, że pojemniki będzie można nabyć, dzierżawić lub najmować od firmy, wybranej w drodze przetargu, która zajmie się odbiorem odpadów.

 

 1. Jaka będzie metoda naliczania wysokości opłaty?

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustawodawca wskazał do wyboru 4 warianty, wg których możliwe jest naliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

- iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka,

- iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości x stawka,

- iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego x stawka,

- od gospodarstwa domowego.

Samorząd jest zobligowany wybrać najlepszą i najsprawiedliwszą metodę naliczania opłaty uwzględniając specyfikę gminy. Żadna z wymienionych wyżej metod nie jest doskonała więc wybór nie jest prosty. Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę przewidującą wybór ostatniej z wyżej wymienionych metod.

 

 1. Kto będzie ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Upoważnienie do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie uchwały,
na podstawie art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma Rada Gminy Gronowo Elbląskie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłaty, która wynosi 9 złotych / miesiąc w przypadku śmieci posegregowanych oraz 19 złotych / miesiąc w przypadku śmieci
nie posegregowanych.

 

 1. Od czego zależy stawka opłaty?

Przy określeniu wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wzięta pod uwagę:

a) liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

b) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

c) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługę tego systemu.

 

 1. Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Tak. Rada Gminy Gronowo Elbląskie określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
w przypadku, gdy odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

 

 1. Czy będzie nadzór czy faktycznie segregowane są odpady, zgodnie z deklaracją?

Tak. Podmiot odbierający odpady komunalne będzie obowiązany informować gminę
o nieprawidłowościach w tym zakresie.

 

 1. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa,
w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna
o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

 

 1. Kto będzie ponosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od kiedy należy ją uiszczać?

Właściciele tych nieruchomości, które są położone na terenie Gminy Gronowo Elbląskie będą obowiązani ponosić na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać począwszy od lipca 2013 roku. Podstawę do naliczania opłaty stanowić będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości obowiązani będą złożyć (również elektronicznie) w Urzędzie Gminy
w Gronowie Elbląskim. W przypadku nieruchomości zamieszkanych obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

 

 1. Na co będzie uiszczona opłata?

Pobierana opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód Gminy Gronowo Elbląskie. Będzie ona pokrywać wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli:

 • Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • Obsługi systemu.

 

 1. Kto musi złożyć deklarację i gdzie?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości. W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązek złożenia deklaracji leży po stronie zarządcy/administratora nieruchomości wielolokalowej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację indywidualnie (również elektronicznie).

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji to Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, zatem deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim, także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 1. Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Rada Gminy, w drodze uchwały, wskaże termin do kiedy będzie trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację najprawdopodobniej będzie trzeba złożyć w terminie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym o czym skrupulatnie będziemy informować. Każda kolejna będzie składana w przypadku powstania zmiany będącej podstawą naliczenia opłaty, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. (np. zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, a opłata naliczana jest w oparciu o liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe).

 

 1. Co się stanie jak nie złożę deklaracji w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Gronowo Elbląskie określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 1. Kto będzie pobierał opłatę za gospodarowanie odpadami?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie do Gminy Gronowo Elbląskie.

 1. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Rada Gminy w drodze uchwały, określiła termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę, która przewiduje opłatę kwartalną – obecnie trwa weryfikacja podjętych uchwał przez organ nadzorczy – Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

 

 1. Jakie są konsekwencje jeśli nie będę płacił za odpady?

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, w drodze decyzji, określi wysokość zaległości z tytułu opłaty. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy.

 

 1. Czy mieszkaniec może zaopatrzyć się w jakikolwiek pojemnik, czy musi on spełniać jakieś konkretne wymagania co do koloru, oznakowania, wielkości itp. ?

Dokładna charakterystyka pojemników na odpady zawarta jest w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w gminie, który został przyjęty przez Radę Gminy w formie Uchwały, po weryfikacji przez organ nadzorczy – Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – upublicznimy ten dokument.

 

 1. Czy będzie weryfikacja informacji zamieszczonych w deklaracji?

Tak. Podane w deklaracji informacje będą podlegały kontroli przez urzędników zajmujących się obsługą administracyjną nowego systemu. Każdy składający deklarację złoży oświadczenie, że znane mu są przepisy kodeksu karnego, skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.

 

 1. Jaka będzie częstotliwość odbioru zebranych selektywnie odpadów?

Częstotliwość odbioru odpadów zostanie określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminie.

 

Rodzaj odpadu

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej)

Odpady zmieszane lub odpady pozostałe po segregowaniu

Co najmniej raz na dwa tygodnie

 

Co najmniej 1 raz na tydzień

 

Opakowania ze szkła – z obszaru całej Gminy

Co najmniej raz w miesiącu

Papier i makulatura – z obszaru całej Gminy

Co najmniej raz w miesiącu

Opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu, pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe

Co najmniej raz na dwa tygodnie

Odpady zielone ulęgające biodegradacji

Co najmniej 2 razy w miesiącu

 

 1. Gdzie ustawić pojemniki jeśli na nieruchomości nie ma miejsca?

Pojemniki winny być usytuowane na terenie nieruchomości, z której te odpady pochodzą. Winno być ono łatwo dostępne zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w nich zebrane oraz nie może powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady
na terenie nieruchomości, dopuszcza się usytuowanie pojemnika na innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem i przedsiębiorcą odbierającym odpady.

 1. Jeśli płacę, to każdą ilość odpadów gmina ma obowiązek odebrać?

Gmina Gronowo Elbląskie w momencie wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami przejmuje od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. Niezależnie jaką ilość mieszkańcy będą mieli do wywozu, tyle wybrany w przetargu podmiot będzie miał w obowiązku odebrać. Rodzaj odbieranych odpadów oraz częstotliwość ich wywozu określa Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Gronowo Elbląskie. Na początku funkcjonowania nowego systemu może być odnotowany znaczny wzrost pozywanych odpadów. Właściciele nieruchomości w ramach jednej opłaty będą chcieli oddać to, co zalegało przez wiele lat przykładowo w piwnicach, pawlaczach, szafach. Jednak z biegiem czasu strumień wytwarzanych odpadów powinien się unormować. Dzień wywozu odpadów z danej nieruchomości określi firma wywozowa.

 

 1. Kto będzie sprzątał odpady, które będą leżały obok pojemnika?

Jedną z propozycji pod kątem obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z noweli ustawy, jest obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki na odpady i dbanie o czystość na terenie nieruchomości (w tym wokół pojemników). Pojemność tych pojemników szczegółowo określi Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Pojemność musi być dostosowana
do przewidywanej produkcji odpadów, tzn. ma zapewnić odpowiednio dużo miejsca na składowanie odpadów, aby pojemnik się nie przepełniał miedzy jednym opróżnieniem a drugim. Składowanie odpadów wewnątrz wiaty śmietnikowej nie powinno mieć miejsca, jeśli wspólnota zastosuje się do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wszelkie nie mieszczące się do pojemników odpady komunalne powinny być odtransportowane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie odpad zostanie przyjęty nieodpłatnie.

 

 1. Ile razy w roku będzie korygowana deklaracja?

Ustawodawca określił, w noweli ustawy, w jakich przypadkach właściciel nieruchomości musi złożyć korektę deklaracji skierowaną do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (art. 6 m). Deklaracja musi zostać skorygowana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami (np. w przypadku wyjazdu dzieci na studia czy zagranicę) – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Właściciel nieruchomości jest także obowiązany złożyć deklarację w przypadku, gdy na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec lub powstają odpady komunalne – w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DODATKOWO MAJĄC NA UWADZE ASPEKT WYPOWIEDZENIA UMOWY Z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ, PONIŻEJ ZAMIESZCZAM NIEZBĘDNĄ INFORMACJĘ.

Pozostając z poważaniem Marcin Ślęzak

 

 

 
Ustawa śmieciowa
Urząd pracy
Teraz gościmy
Сейчас 33 гостей онлайн

Valid XHTML 1.0 Transitional

Gmina Gronowo Elbląskie - województwo Warmińsko-Mazurskie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej... To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information